Laboratorium Idei

Polityka i społeczeństwo

Sprawa Kresów Wschodnich

Dawne Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej, stanowiące przez stulecia miejsca, w których powstawała i rozwijała się narodowa kultura i tradycja, skąd wywodzą się dziesiątki naszych narodowych bohaterów oraz pokolenia naszych przodków, którzy przelewali krew w imię niepodległości i wolności, dalej pozostają w naszych sercach ważnymi ośrodkami polskości, a zamieszkujący je Polacy – naszymi braćmi, którzy powinni mieć prawo stanowienia o losach Ojczyzny. Oderwanie tych ziem od macierzy przez sowiecki imperializm w wyniku II wojny światowej było komunistyczną zbrodnią, która nie może ulec zapomnieniu ani przedawnieniu. Nie zgadzamy się na bezwarunkowe wyrzeczenie się przez Polskę jej dziedzictwa na Wschodzie, a postawę taką, którą forsują obecnie środowiska lewicowo-liberalne, uważamy za przejaw narodowego zaprzaństwa i zdradę.
Dlatego Obóz Narodowo-Radykalny, w zgodzie z hasłem “Jeden Naród ponad granicami”, podejmuje szereg działań mających na celu zacieśnienie relacji z przedstawicielami polskiej ludności autochtonicznej na dawnych Kresach Rzeczypospolitej. Dążąc przy tym do poprawy sytuacji naszych rodaków, którzy od lat pozostają więźniami szkodliwej polityki wschodniej, nakreślonej niegdyś przez Jerzego Giedroycia i kontynuowanej przez wszystkie rządy III RP.
Będąc świadomi powagi sytuacji, wynikającej z nastawienia rządów państw zamieszkiwanych przez naszych rodaków, którego celem jest depolonizacja przyszłych pokoleń kresowych Polaków i całkowite zlikwidowanie polskiej mniejszości narodowej, dostrzegamy konieczność utworzenia kompleksowego i narodowego programu wsparcia, kierowanego zwłaszcza do polskich ośrodków edukacyjnych i lokalnych stowarzyszeń społecznych, które powinny ściśle współpracować z odpowiednimi jednostkami administracji publicznej w kraju.
Uważamy, że tylko poprzez umożliwienie i ułatwienie polskiej młodzieży na Kresach dostępu do edukacji w języku polskim i nauki zgodnej z polskim programem nauczania, możemy myśleć o wzmocnieniu pozycji polskich diaspor narodowych na Kresach Wschodnich. Za niezbędne uważamy również utworzenie specjalnego programu, finansowanego z budżetu państwa, który ułatwiłby najzdolniejszej młodzieży z polskich ośrodków szkolnych na wschodzie, podejmowanie edukacji i możliwości zawodowego rozwoju w Polsce. Pod warunkiem, odbycia obowiązkowego stażu w kraju pochodzenia danego ucznia, we wskazanej i kierowanej przez polskie władze organizacji rozwoju kultury polskiej na Kresach. Zakładamy, że rozwój takich organizacji, możliwy będzie właśnie w oparciu o wspomniane na początku, lokalne polskie stowarzyszenia społeczne.
Za konieczne uważamy również, ułatwienie polskim przedsiębiorcom z krajów wschodnich dostępu do wymiany gospodarczej z firmami w Polsce. W tym kontekście, warto również wykorzystać możliwości jakie niosą ze sobą grupowe wyjazdy turystyczne, które Polacy co roku odbywają do krajów sąsiednich. Takie edukacyjne wyjazdy, organizowane przez szkoły i uczelnie wyższe, których celem byłaby edukacja poprzez poznawanie historii, zabytków i postaci, które nierozerwalnie związane są z przeszłością i przyszłością naszego narodu, powinny stać się obowiązkowym punktem w programie nauczania.
Stając ramię w ramię z przedstawicielami środowisk kresowych, domagamy się więc stanowczego zaprzestania poświęcania naszych rodaków na Kresach Wschodnich i naszej historii, na ołtarzu bezmyślnej polityki wschodniej władz RP. Niestety rządy w Warszawie od lat jedynie przedwyborczo imitują zainteresowanie losem Polaków, którzy nie z własnej winy, znaleźli się poza granicami dzisiejszej Polski, a którzy to pozostali przy tym wierni jej tradycji i dbając o nasze narodowe zwyczaje. Za co często stają się obiektem prześladowań ze strony lokalnych władz państwowych.
Nawiązując do pięknej tradycji polskiego sportu na ziemiach wschodnich, Rzeczpospolita Polska powinna również finansować polskie ośrodki i drużyny sportowe na Kresach, dbając przy tym o to, by prowadziły one również dzielność edukacyjną w zakresie pielęgnowania polskich tradycji narodowych i historii naszej Ojczyzny.
Będąc w pełni świadomi dynamiki zmian na arenie międzynarodowej, zakładamy iż niezbędne jest utworzenie skonkretyzowanych programów wsparcia dla Polaków, w różnych krajach. Co jest wynikiem różnej sytuacji i często innych potrzeb, naszych rodaków w zależności od ich miejsca zamieszkania. Niewątpliwie jednak, w żywotnym interesie państwa i narodu polskiego, pozostaje utrzymanie i docelowe wzmocnienie polskiej ludności autochtonicznej na Litwie, Białorusi oraz Ukrainie. Nie zaś powolna i akceptowana przez polskie władze, depolonizacja dawnych ziem Rzeczypospolitej. Pamiętamy przy tym, że nie tylko tam znajdują się nasi rodacy, którzy powinni zostać objęci opieką państwa polskiego. Jednak by to skutecznie uczynić, niezbędna jest również całkowita reforma, kompletnie wadliwej ustawy o Karcie Polaka, która doprowadza jedynie do patologii związanych z jej nielegalnym nabywaniem, przez osoby, które w rzeczywistości nie powinny się kwalifikować do jej uzyskania.
W razie, ewentualnych represji ze strony władz lokalnych, nasz kraj powinien stanowczo występować przeciwko takim działaniom w oparciu o „Konwencję ramową o ochronie mniejszości narodowych” i wywierać, odpowiednie naciski polityczne oraz ekonomiczne na każdy rząd, który zdecydowałby się na ograniczenie podstawowych praw naszych rodaków.
Dlatego raz jeszcze, podkreślamy konieczność natychmiastowej zmiany całej koncepcji wschodniej państwa polskiego, która zamiast służyć Polsce i naszym rodakom w innych krajach, służy obcym interesom.

Szymon Wilczak