Energetyka część I

Energetyka jest jedną ze strategicznych dziedzin gospodarki każdego kraju, fundamentem jego bezpieczeństwa a także gwarantem ekonomicznego i społecznego rozwoju. Nie może dziwić, zatem ogromne zainteresowanie tym tematem polityków, prasy oraz opinii publicznej na całym świecie.

Ten artykuł rozpoczyna cykl kilku artykułów traktujących o polskim sektorze energetycznym. W pierwszej części został przestawiony zarys historii rozwoju energetyki w naszym kraju od końca XIX wieku do czasów najnowszych. (więcej…)

Nowoczesna Obrona Terytorialna

W związku ze wzrostem zagrożenia militarnego, będącego skutkiem konfliktów zbrojnych i coraz bardziej napiętej sytuacji międzynarodowej, Polska staje przed niezwykle trudnym zadaniem, jakim w obecnych czasach jest zapewnienie pełnego bezpieczeństwa swoim obywatelom. Oprócz rozbudowy armii i wymiany lub modernizacji sprzętu wojskowego, ważnym komponentem systemu obronnego kraju jest niewątpliwie obrona terytorialna.

Śmiało można stwierdzić, że temat obronności i wojsk obrony terytorialnej stał się w Polsce przedmiotem dyskusji publicznej na skutek działań wojennych, które prowadzone są na terenie Ukrainy od kwietnia 2014 roku. W wyniku tego konfliktu nastąpił wzrost zainteresowania wojskowością oraz dynamiczny rozrost organizacji paramilitarnych. Doszło nawet do zawiązania Federacji Organizacji Proobronnych przy Ministerstwie Obrony Narodowej. Z pewnością jest to reakcja bardzo pozytywna, ponieważ w tym wypadku można stwierdzić, że próbujemy być „mądrzy przed szkodą”. Jednak w miejscu, w którym obecnie się znajdujemy, zmuszeni jesteśmy do wypracowania konkretnej koncepcji nowoczesnej obrony terytorialnej (NOT), dostosowanej do współczesnego pola walki. Dlatego chciałbym na łamach tego kwartalnika rozpocząć dyskusję nad możliwymi formami funkcjonowania NOT w Polsce. Na wstępie warto przeprowadzić analizę służącą zbadaniu współczesnego pola walki oraz możliwych kierunków zagrożeń dla naszego kraju. (więcej…)

Między Rzymem i Brukselą

Wielokrotnie nasi przeciwnicy twierdzą, że będąc przeciwnikami Unii Europejskiej jesteśmy „antyeuropejscy”. Interpretacja europejskości dominująca w głównym dyskursie utożsamia to pojęcie z pseudowartościami liberalnej demokracji: laicyzmem, parlamentaryzmem, egalitaryzmem, konsumpcjonizmem, pacyfizmem, kosmopolityzmem, multikulturalizmem. Wizja Europy w myśli narodowo-radykalnej jest, jak wiemy, zupełnie inna. Jako punkt wyjścia w swoich rozważaniach postawię tezę zakładającą, że można mówić o dwóch Europach: rzymskiej i brukselskiej. Są to zupełnie przeciwstawne względem siebie wizje Europy. Przeciwne systemy wartości. Przeciwne narracje. Ta prawdziwa Europa, którą dla potrzeb swoich rozważań określiłem, jako Europa rzymska to całość dorobku rdzennych kultur i etnosów. Jej rdzeń składa się z tego, co w nauce o cywilizacji uważane jest za filary  Cywilizacji Łacińskiej: etyki chrześcijańskiej, greckiego dorobku kulturowego (szczególnie filozofii) oraz rzymskiego prawa. Cywilizacja Łacińska, która przez wieki rozwijała się i dominowała w większej części Europy stanowi twórczą syntezę. We wczesnym średniowieczu katolickie klasztory umożliwiły przetrwanie starożytnego dorobku intelektualnego. W toku chrystianizacji Europy Kościół „adoptował” wiele zwyczajów, archetypów i symboli, które obecne były wśród europejskich ludów w czasach przedchrześcijańskich. W ten sposób powstawała jedność w różnorodności. Mnogość kultur etnicznych, przy jednoczesnych wspólnych podstawach wyznaczających (więcej…)

Rola drobnej i średniej przedsiębiorczości w gospodarce narodowej.

Obecny system gospodarczy w Polsce tylko z pozoru jest nazywany gospodarką wolnorynkową. Nie ma państwa, w którym istnieje jeden, konkretny system gospodarczy,
będący kalką teoretycznych rozważań przedstawicieli teorii ekonomii.
Każdy ustrój gospodarczy funkcjonujący w danym kraju, jest wypadkową udziału sektora publicznego i prywatnego.  „Społeczna gospodarka rynkowa, oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej”.
Ten element jest tak naprawdę bardzo dziwnym tworem: Z jednej strony wskazuje
na kapitalistyczny, regulowany model gospodarki, a z drugiej stwarza fikcję partycypacji społeczeństwa we wpływaniu na życie gospodarcze. „Społeczna gospodarka rynkowa”
jest ładnie brzmiącym, liberalnym hasłem, które w praktyce nie istnieje. (więcej…)

Patrząc na wschód – kwestia ukraińska

Wstęp

Sprawa Ukrainy jest obecnie jednym z najbardziej istotnych zagadnień polskiej polityki zagranicznej. Chłodne spojrzenie i rzeczowa forma jest przeciwwagą dla emocjonalnego podejścia do problemu Ukrainy i toczącego się na jej terytorium konfliktu, które jest niestety normą i to nie tylko wśród czołowych, polskich polityków, ale również w środowisku narodowym. Kluczem do prawidłowego zrozumienia tej kwestii jest analiza, której przedmiotem będzie historia dziejów narodu oraz państwa ukraińskiego. Dzięki takiemu zabiegowi, łatwiej będzie uzyskać interesującą nas syntezę i wyciągnąć prawidłowe wnioski, na których podstawie możliwe będzie sformułowanie stanowiska względem obecnej sytuacji za nasza wschodnią granicą. (więcej…)